د څارنې او همغږۍ بورډ ځانګړې غونډه

January 29, 2014
Post SOM SJCMB, د څارنې او همغږۍ بورډ ځانګړې غونډه
March 14, 2012
Inter-Ministerial Meetings
March 2012
Inter-Ministerial Meetings
April 4 2016
د څارنې او همغږۍ بورډ ځانګړې غونډه
April 4 2016
د څارنې او همغږۍ بورډ ځانګړې غونډه