د لوړ پوړو چارواکو غونډه

د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه به د لاندینو ذکر شویو لارو له مخې، د دوه اړخیزه حساب ورکونې چوکاټ پلي کړي. د افغانستان حکومت او د نړیوالې ټولنې د موجوده پروسو د غښتلي کولو او د همغږۍ او څارنی ګډ بورډ په رڼا کی د څارنې یو روڼ او منظم بهیر جوړ کړی، تر څو د دوه اړخیزو ژمنو لپاره یو بل ته ځواب ویونکې و اوسی.

د څارنی د بهیر د میکانیزم درې عنصرونه عبارت دي له:

  • دایمي کمیټه او د همغږۍ او څارنې ګډ بورډ به د پرمختګ څخه په منظمه توګه لیدنه کوی.
  • د لوړپوړو چارواکو غونډه به په ۲۰۱۳ کال کې ترسره شي او کی چیری اړتیا وي نو د پرمختګ د لیدنی او د شاخصونه د تازه کولو په موخه به په هرو دووکلونو کې بیا ترسره کیږی.
  • د وزیرانو په کچه غونډه به په ۲۰۱۴ کال کې او وروسته بیا په هرو دووکلونو کې ترسره کیږی، تر څو د پرمختګ کتنه وکړي ، شاخصونه نوي کړي، د منابعو د اړتیاوو ارزونه وکړي او نړیوالې ژمنې بیاتازه کړي.