لومړیتوب لرونکي ملي پروګرامونه

د ۲۰۰۹ کال د لندن په کنفرانس کی د افغانستان وینا، د نړیوالو همکارانو څخه افغان حکومت او د مدني ټولنې سازمانونو ته په پنځو برخو کی د پوځي مسولیتونو د انتقال د پیل ټکی وو: چی د سولې د روغې جوړې، امنیت، ښه حکومتداري، اقتصادي پراختیا او سیمه ییز او نړیوالی همکاری برخی دی. دا ټولی پنځه برخې د افغانستان د ملي پرمختیا په ستراتیژۍ هم شاملی دي. په حقیقت کې، د ملي لومړیتوبونو پروګرامونه د افغانستان د ملي پراختيا د ستراتيژۍ په چوکاټدیوی نوې ژمنې استازيتوب کوي