دوه اړخیزه حساب ورکونه

د ټوکیو په کنفرانس کې، په ګډه و غونډې او د ۲۰۱۲ کال د مئی میاشتی د ایساف مرسته کونکو هیوادونو یو نوی قوي بنسټ جوړ کړ ترڅو دبدلون په لسیزه کې (۲۰۱۵-۲۰۲۴) کی د دوامداره ودې او د افغانستان د پرمختګ ملاتړ وکړی. دغه ژمنې د ۲۰۱۱ کال د دسمبر میاشتی د بن دکنفرانس په پایله کې شوې دی.