د څارنې او همغږۍ ګډ بورډ

د لندن په کنفرانس او د ۱۶۵۹ امنیتی شورا به غونډه کی افغان حکومت او نړیوالې ټولنې موافقه وکړه چې د افغانستان تړون او د افغانستان د موقتې ملي پرمختيايي ستراتيژي د توشېح وروسته د عمومي همغږۍ د ستراتیژی د پلی کولو لپاره د همغږۍ او څارنې یو ګډ بورډ جوړ کړی. د همغږۍ او څارنې یو ګډ بورډ به د تړون د پلی کولو لپاره د افغان حکومت او نړیوالی ټولنی هلی ځلی په لوړه کچه همغږی کول باوری کړی او همدارنګه وکولای شی چی په خپل وخت د تړون د پلی کولو عامه راپورونه تیار او وړاندی کړی.