مونږ سره اړیکه

د پالیسۍ معینیت، د مالیې وزارت، د افغانستان جمهوري دولت،

پښتونستان واټ، کابل، افغانستان

+۹۳۲۰۲۱۰۵۲۵۸

policy@mof.gov.af