اسنادونه

January 29, 2014
Post SOM SJCMB, د څارنې او همغږۍ بورډ ځانګړې غونډه
March 14, 2012
Inter-Ministerial Meetings
March 2012
Inter-Ministerial Meetings

د افغانستان په اړه راپورونه
April 4 2016
د څارنې او همغږۍ بورډ ځانګړې غونډه

دوه اړخیزه حساب ورکونه
September 5, 2015
دوه اړخیزه حساب ورکونه
September 5, 2015
دوه اړخیزه حساب ورکونه
July 3, 2013
د لوړ پوړو چارواکو غونډه ۲۰۱۳
July 2, 2013
د لوړ پوړو چارواکو غونډه ۲۰۱۳
July 8, 2012
دوه اړخیزه حساب ورکونه
July 3, 2013
د لوړ پوړو چارواکو غونډه ۲۰۱۳
July 3, 2013
د لوړ پوړو چارواکو غونډه ۲۰۱۳
February 12, 2013
19th JCMB 12th February 13, Kabul, Afghanistan
July 8, 2012
18th JCMB 26 June 2012, Kabul, Afghanistan
May 2012
18th JCMB 26 June 2012, Kabul, Afghanistan

17th JCMB 30 November 11, Kabul, Afghanistan
November 29, 2011
17th JCMB 30 November 11, Kabul, Afghanistan

17th JCMB 30 November 11, Kabul, Afghanistan
December 2011
17th JCMB 30 November 11, Kabul, Afghanistan
July 25 and 26, 2011
16th JCMB 19 October 11, Kabul, Afghanistan
November 2010
15th JCMB 15 November 10, Kabul, Afghanistan
June 2010
14th JCMB 8 July 10, Kabul, Afghanistan

13th JCMB 20 January 10, Kabul, Afghanistan
July 8, 2009
12th JCMB 8 July 09, Kabul, Afghanistan
March 18, 2009
11th JCMB 19 April 09, Kabul, Afghanistan

10th JCMB 30 November 08, Kabul, Afghanistan

1st JCMB 30 April 06, Kabul, Afghanistan
April 30, 2006
1st JCMB 30 April 06, Kabul, Afghanistan
July 8, 2012
کنفرانسونه
July 8, 2012
کنفرانسونه
May 21, 2012
کنفرانسونه

4th JCMB 30 January 07 Berlin, Germany
December 5, 2011
کنفرانسونه

3rd JCMB 12 November 06, Kabul, Afghanistan

3rd JCMB 12 November 06, Kabul, Afghanistan

2nd JCMB 30 July 06, Kabul, Afghanistan

2nd JCMB 30 July 06, Kabul, Afghanistan

2nd JCMB 30 July 06, Kabul, Afghanistan

2nd JCMB 30 July 06, Kabul, Afghanistan
July 20, 2010
کنفرانسونه
July 20, 2010
کنفرانسونه

18th JCMB 26 June 2012, Kabul, Afghanistan

17th JCMB 30 November 11, Kabul, Afghanistan
July 20, 2010
کنفرانسونه

14th JCMB 8 July 10, Kabul, Afghanistan

د عالي رتبه پلاوي د غونډو آرشیف

اسنادونه, کنفرانسونه

د عالي رتبه پلاوي د غونډو آرشیف

د عالي رتبه پلاوي د غونډو آرشیف

کنفرانسونه

د عالي رتبه پلاوي د غونډو آرشیف

کنفرانسونه

د عالي رتبه پلاوي د غونډو آرشیف

د عالي رتبه پلاوي د غونډو آرشیف

د عالي رتبه پلاوي د غونډو آرشیف

کنفرانسونه

د عالي رتبه پلاوي د غونډو آرشیف

د عالي رتبه پلاوي د غونډو آرشیف

د عالي رتبه پلاوي د غونډو آرشیف

د عالي رتبه پلاوي د غونډو آرشیف

د عالي رتبه پلاوي د غونډو آرشیف

د عالي رتبه پلاوي د غونډو آرشیف
2010
د ملی لومړیتوب لرونکو پروګرامونو سندونه
سرطان 1389
د ملی لومړیتوب لرونکو پروګرامونو سندونه

12th JCMB 8 July 09, Kabul, Afghanistan

15th JCMB 15 November 10, Kabul, Afghanistan

13th JCMB 20 January 10, Kabul, Afghanistan

6th JCMB 3 October 07, Kabul, Afghanistan

18th JCMB 26 June 2012, Kabul, Afghanistan

15th JCMB 15 November 10, Kabul, Afghanistan

14th JCMB 8 July 10, Kabul, Afghanistan

13th JCMB 20 January 10, Kabul, Afghanistan

12th JCMB 8 July 09, Kabul, Afghanistan

6th JCMB 3 October 07, Kabul, Afghanistan

18th JCMB 26 June 2012, Kabul, Afghanistan

14th JCMB 8 July 10, Kabul, Afghanistan

13th JCMB 20 January 10, Kabul, Afghanistan

11th JCMB 19 April 09, Kabul, Afghanistan

10th JCMB 30 November 08, Kabul, Afghanistan

6th JCMB 3 October 07, Kabul, Afghanistan

1st JCMB 30 April 06, Kabul, Afghanistan

18th JCMB 26 June 2012, Kabul, Afghanistan

14th JCMB 8 July 10, Kabul, Afghanistan

14th JCMB 8 July 10, Kabul, Afghanistan

13th JCMB 20 January 10, Kabul, Afghanistan

11th JCMB 19 April 09, Kabul, Afghanistan

6th JCMB 3 October 07, Kabul, Afghanistan

1st JCMB 30 April 06, Kabul, Afghanistan

18th JCMB 26 June 2012, Kabul, Afghanistan

14th JCMB 8 July 10, Kabul, Afghanistan

13th JCMB 20 January 10, Kabul, Afghanistan

10th JCMB 30 November 08, Kabul, Afghanistan

6th JCMB 3 October 07, Kabul, Afghanistan

1st JCMB 30 April 06, Kabul, Afghanistan

14th JCMB 8 July 10, Kabul, Afghanistan

6th JCMB 3 October 07, Kabul, Afghanistan

6th JCMB 3 October 07, Kabul, Afghanistan

4th JCMB 30 January 07 Berlin, Germany

6th JCMB 3 October 07, Kabul, Afghanistan

6th JCMB 3 October 07, Kabul, Afghanistan

4th JCMB 30 January 07 Berlin, Germany

3rd JCMB 12 November 06, Kabul, Afghanistan

9 th JCMB September 10, 2008

9 th JCMB September 10, 2008

9 th JCMB September 10, 2008

6th JCMB 3 October 07, Kabul, Afghanistan

4th JCMB 30 January 07 Berlin, Germany

3rd JCMB 12 November 06, Kabul, Afghanistan

کنفرانسونه

6th JCMB 3 October 07, Kabul, Afghanistan

4th JCMB 30 January 07 Berlin, Germany

3rd JCMB 12 November 06, Kabul, Afghanistan

6th JCMB 3 October 07, Kabul, Afghanistan

4th JCMB 30 January 07 Berlin, Germany

3rd JCMB 12 November 06, Kabul, Afghanistan

6th JCMB 3 October 07, Kabul, Afghanistan

4th JCMB 30 January 07 Berlin, Germany

3rd JCMB 12 November 06, Kabul, Afghanistan

6th JCMB 3 October 07, Kabul, Afghanistan

5th JCMB 1 May 07, Kabul, Afghanistan

3rd JCMB 12 November 06, Kabul, Afghanistan

5th JCMB 1 May 07, Kabul, Afghanistan

5th JCMB 1 May 07, Kabul, Afghanistan

5th JCMB 1 May 07, Kabul, Afghanistan

5th JCMB 1 May 07, Kabul, Afghanistan

5th JCMB 1 May 07, Kabul, Afghanistan

5th JCMB 1 May 07, Kabul, Afghanistan

5th JCMB 1 May 07, Kabul, Afghanistan

5th JCMB 1 May 07, Kabul, Afghanistan

5th JCMB 1 May 07, Kabul, Afghanistan

5th JCMB 1 May 07, Kabul, Afghanistan

5th JCMB 1 May 07, Kabul, Afghanistan

7th JCMB 5, 6 February 08, Tokyo, Japan

5th JCMB 1 May 07, Kabul, Afghanistan

7th JCMB 5, 6 February 08, Tokyo, Japan

5th JCMB 1 May 07, Kabul, Afghanistan

7th JCMB 5, 6 February 08, Tokyo, Japan

7th JCMB 5, 6 February 08, Tokyo, Japan

7th JCMB 5, 6 February 08, Tokyo, Japan

7th JCMB 5, 6 February 08, Tokyo, Japan

7th JCMB 5, 6 February 08, Tokyo, Japan

7th JCMB 5, 6 February 08, Tokyo, Japan

7th JCMB 5, 6 February 08, Tokyo, Japan

7th JCMB 5, 6 February 08, Tokyo, Japan

7th JCMB 5, 6 February 08, Tokyo, Japan

7th JCMB 5, 6 February 08, Tokyo, Japan

7th JCMB 5, 6 February 08, Tokyo, Japan

7th JCMB 5, 6 February 08, Tokyo, Japan

7th JCMB 5, 6 February 08, Tokyo, Japan

7th JCMB 5, 6 February 08, Tokyo, Japan

9 th JCMB September 10, 2008

7th JCMB 5, 6 February 08, Tokyo, Japan
April 4 2016
د څارنې او همغږۍ بورډ ځانګړې غونډه
March 30 2016
د څارنې او همغږۍ بورډ ځانګړې غونډه
March 30 2016
د څارنې او همغږۍ بورډ ځانګړې غونډه
September 5 2015
د څارنې او همغږۍ بورډ ځانګړې غونډه
September 5 2015
د لوړ پوړو چارواکو غونډه ۲۰۱۵
September 5 2015
د لوړ پوړو چارواکو غونډه ۲۰۱۵
Sep 4, 2015
دوه اړخیزه حساب ورکونه
December 2014
د څارنې او همغږۍ بورډ ځانګړې غونډه
November 27 2014
د څارنې او همغږۍ بورډ ځانګړې غونډه
November 27, 2014
SJCMB on London Conference
November 26 2014
د څارنې او همغږۍ بورډ ځانګړې غونډه
January 29 2014
د څارنې او همغږۍ بورډ ځانګړې غونډه
March 9, 2012
Inter-Ministerial Meetings