د افغانستان د سولې او پرمختیا ملي چوکاټ

د افغانستان د سولې او پراختیا ملي چوکاټ د ځان بساینی اصلی موخې ته د رسېدو لپاره د حکومت پنځه کلن ستراتيژيک چوکاټ وړاندې کوي. په داسې حال کې چی افغانستان د ډېرو ننګونو سره مخامخ دی، مونږ باید د جګړې او د فقر د تاريخ هاخوا د سوکاله راتلونکی په لور حرکت وکړو او د سوکالۍ د اوږده او مشکل سفر پيل لپاره پلان جوړ کړو. که څه هم د دوامداره پرمختګ او سوکالۍ موخې ته رسیدل به د یو واحد نسل په اندازه  مودې ته اړتيا ده، خو مونږ بايد د خپل راتلونکي بنسټ سر له اوسه کېږدو.