د پالیسی معین

د ماليې وزارت د پالیسۍ  معینیت د ولسمشر د فرمان د ۲۲۰ شمیری له مخي د ۲۰۱۰ کال د لومړی میاشتی په ۱۹مه نیټه تاسیس شوی چې د ملي پرمختيا د پالیسیو او پلانونو د پلي کولو لپاره لارښوونې، همغږۍ او دڅارنی  د چارو د چمتووالي ملاتړ کوی. سربیره پردی، دغه معینیت د پرمختيايي پلانونو د پلی کولو او حساب ورکونی د چارو اداره کول، د ملي او نړیوالو مراجعو همغږی کول،  د پاليسيو د پراختیایی جوړښت او څیړنو او همدارنګه د اغیزمنو خدمتونو د وړاندی کولو لپاره د حکومت د ظرفیت د لوړولو چاری په غاړه لری.