د عامه مالی اداری د پنځه کلن پلان د پلی کولو د غونډی په ترڅ کی د مالیې د وزیر وینا