د ځانګړی همغږی او څارنی ګډ بورډ غونډه – ګډ راپور – ۲۹ جنوری ۲۰۱۴