د ځانګړی همغږی او څارنی ګډ بورډ تازه اجنډا – انګلیسی – ۲۹ جنوری ۲۰۱۴