د ځانګړی همغږی او څارنی ګډ بورډ غونډه، دوشنبه، ۴ اپریل ۲۰۱۴ – اجنډا