د دوه اړخیزه حساب ورکونی چوکاټ له لاری په ځان بساینه – د پرمختګ راپور – ۴ اپریل ۲۰۱۶