د افغانستان په اړه د بروکسل د کنفرانس په لور – اکټوبر ۲۰۱۶