د بحث راپور – د حکومتداری د لومړیتوب موضوګانی – ۱۴ مارچ ۲۰۱۲