د بحث راپور – د کابل او لندن د معیارونو ارزونه او تازه معلومات – ۱۴ مارچ ۲۰۱۲