د کابل او لندن د معیارونو د پرمختګ ارزونه – مارچ ۲۰۱۲