جلسه هیات عالی رتبه

جلسه هیآت عالیرتبه یا سام در سال ۲۰۱۳ درست یکسال پس از کنفرانس توکیو که در ۸ جولای ۲۰۱۲ برگزارگردیده بود دایر گردید.این جلسه برای تعقیب تعهدات کنفرانس توکیو و پیگیری چهارچوب پاسخگویی دوجانبه که محور اصلی این کنفرانس را تشکیل میدهد برگزار شد.چهارچوب پاسخگویی دوجانبه شیوه ای را بر اساس تعهدات دو جانبه افغانستان و جامعه جهانی  بنا نهاده که افغانستان را در راستای رسیدن به اهداف انکشافی اش کمک مینماید.این جلسه برای مرور بر پیشرفت ها در جریان یکسال، موضوعات کلیدی پالیسی و چگونگی تطبیق تعهدات در آینده  برگزار گردیده بود.