برنامه های ملی دارای اولویت جدید

  1. انکشاف سکتور خصوصی
  2. برنامه ملی زیربنا و اتصال منطقوی
  3. برنامه حکومتداری موثر
  4. برنامه اصلاحات سکتور عدلی و قضایی
  5. برنامه میثاق شهروندی
  6. برنامه جامع انکشاف زراعت
  7. برنامه انکشاف شهری
  8. برنامه ملی انکشاف معادن و منابع طبیعی
  9. برنامه انکشافی منابع بشری
  10. برنامه توانمند سازی اقتصادی زنان