برنامه های ملی دارای اولویت

پروسه کابل  طی بیانیه رئیس جمهور اسلامی افغانستان در کنفرانس لندن در سال ۲۰۰۹ میلادی آغاز یافت، این پروسه نقطه آغاز برای انتقال مسوولیت های ملکی و نظامی از همکاران بین المللی  به دولت افغانستان و نهاد های جامعه مدنی در پنج بخش ذیل بوده است:

تمام بخش های فوق در استراتیژی انکشاف ملی افغانستان تذکر یافته است.در حقیقت برنامه های ملی دارای اولویت بیان کننده تعهدات جدید درچهارچوب استراتیژی انکشاف ملی افغانستان بوده و هدف آن توانایی بخشیدن افغانها و نهاد های افغانی جهت عرضه خدمات بهتر، اشتغال زایی، انکشاف پایدار اقتصادی، عواید، حمایت از حقوق اتباع کشور و دولت، نهاد های غیر دولتی و ایجاد صلح پایدار میباشد.