پاسخگویی متقابل

حکومت افغانستان و جامعه جهانی در هشتم جولای ۲۰۱۲ در شهر توکیو با هم دیدار نمودند تا همکاری و مشارکت شانرا برای گذر از مرحله انتقال به دهه تحول تحکیم بخشند.کنفرانس توکیو همراه با نشست شیکاگو، و کشور های عضو آیساف، یک تهداب مستحکم مشارکت برای حمایت از رشد پایدار و انکشاف را در افغانستان در جریان دهه تحول(۲۰۱۵-۲۰۲۴) بنا نهاد.

این تعهدات بر مبنای تعهدات کنفرانس بن در دسمبر ۲۰۱۱ زمانیکه حکومت افغانستان و جامعه جهانی تعهدات خویش را در عرصه های حکومتداری، امنیت، پروسه صلح، انکشاف اقتصادی و اجتماعی، و همکاری های منطقوی تجدید نمودند و همچنان بر مبنای کنفرانس های قبلی مانند  کنفرانس لندن ۲۰۱۰ و کنفرانس کابل ۲۰۱۲ شکل گرفته است.کنفرانس توکیو به رهبری حکومت افغانستان و جاپان و به اشتراک وزرا و نمایندگان از ۵۵ کشور جهان و ۲۵ نهاد بین المللی و دیگر نهاد ها در سراسر جهان، یکبار دیگر بر نقش کشور های هم پیمان منطقه و همسایه  در راستای انکشاف پایدار افغانستان تاکید نمود.