بورد مشترک نظارت و انسجام

بعد از تصویب توافقنامه افغانستان، استراتیژی موقت انکشاف ملی افغانستان در کنفرانس لندن و قطع نامه شماره ۱۶۵۹ شورای امنیت، حکومت افغانستان و جامعه جهانی تعهد نمودند تا یک بورد مشترک نظارت و انسجام برای همآهنگی و تحقق پذیرفتن برنامه های استراتیژیک توافقنامه افغانستان  تاسیس گردد. بورد نظارت و انسجام متضمن هماهنگی تلاش های مشترک حکومت افغانستان و جامعه جهانی در راستای تحقق پذیری توافقنامه افغانستان بوده و گزارش منظم از پیشرفت اجراعات را  ارایه می نماید.