تماس

معینیت پالیسی، وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان،

پشتونستان وات، کابل، افغانستان

+۹۳۲۰۲۱۰۵۲۵۸

policy@mof.gov.af