چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان

 

چهارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان چهارچوب استراتیژیک ۵ ساله  حکومت را جهت بدست آوردن اهداف خودکفایی ارایه میکند.در حالیکه افغانستان با چالش های متعددی روبرواست، ما باید برای آینده بهتر پلان گذاری نماییم تا به  جنگ و فقر پایان داده و سفر طولانی را بسوی رفاه آغاز نماییم.گرچه رسیدن به انکشاف پایدار و رفاه برای یک نسل کاریست بس دشوار اما باید برای آینده بهتر تهداب گذاری نماییم.

برای تصدیق خودکفایی، این چهارچوب یک قدم بعدی در راستای  ایجاد انکشاف دراز مدت برای افغانستان خواهد بود.این چهارچوب راهنمایی به سطح عالی را برای دولت و همکاران ملی آنتهیه میکند. این چهارچوب همچنان یک دورنمای سیاسی و امنیتی را جهت ایجاد یک قرینه برای رسیدن حکومت به انکشاف پایدار تشریح میدارد. این قرینه در برگیرنده ی یک پالیسی مشخص مالی است که حکومت افغانستان را در راستای چگونگی استفاده از بودجه راهنمایی میکند تا اهداف پالیسی خود را حمایت نموده و در نهایت متضمن مدیریت پایدار سرمایه گذاری عامه به نمایندگی از مردم افغانستان باشد. این چهارچوب میکانیزم های کلیدی پالیسی  های ملی را به دستآورد های قابل لمس تبدیل مینماید و در پروسه های ایجاد و مصرف بودجه ملی حسابده و موثر واقع گردیده و باعث رشد عملکرد دولت میشود اما ساختن روند بودجه برای به عهده گرفتن اصلاحات ،خواهان اصلاحات زنجیره ایی به دولت،اشتغال زایی برای اتباع کشور و پیشرفت های مهم در راستای حاکمیت قانون میباشد.

جهت معلومات بیشتر در مورد چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان به لنگ ذیل مراجعه نماید.