در باره پالیسی

معینیت پالیسی وزارت مالیه بر اساس فرمان  شماره ۲۲۰  مؤرخ ۱۹/۰۱/۲۰۱۰ ریاست جمهوری اسلامی افغانستان جهت رهنمایی، حمایت، همآهنگی، تطبیق و نظارت پالیسی های انکشافی ملی تاسیس گردید.

 همچنان این معینیت مسوولیت نهادینه ساختن پلانگذاری، پیاده سازی و پاسخ دهی پلان های انکشافی، هماهنگی باهمکاران ملی و بین المللی، تدوین ترتیب و پژوهش برای پالیسی های انکشافی و افزایش ظرفیت نهاد های دولتی را به عهده دارد. مسوولیت ها و فعالیت های عمده معینیت پالیسی به دو بخش تقسیم میشود:

یادداشت: استراتیژی انکشاف ملی افغانستان  بر اساس اهداف انکشافی ترتیب گردیده که منحیث یک سند کاهش فقر در افغانستان مورد استفاده قرار میگیرد.

معین پالیسی:

محمد امین حبیبی سرپرست معینیت پالیسی و رئیس عمومی تحلیل و هماهنگی برنامه ها