کنفرانس بروکسل ۴-۵ اوکتوبر ۲۰۱۶

به تاریخ ۴-۵ اکتبر دولت افغانستان و اتحادیه اروپا با میزبانی از ۷۰ کشور و ۳۰ سازمان بین المللی کمک کننده در کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان اشتراک ورزیدند.